گوشه های از فاجعه انسانی در یمن به روایت متیوکارتر، امدادگر صلیب سرخ