٣ کتاب از شمس لنگرودی در نمایشگاه

نشر نگاه سه کتاب از شمس لنگرودی در نمایشگاه دارد. کتاب «گردباد شور جنون» (تحقیقی در چگونگی شکل‌گیری تاریخی «سبک هندی» و بررسی اشعار و احوال کلیم کاشانی) قبلا چندباری چاپ شده، اما حالا با تغییرات جدیدی منتشر شده، همچنین کتاب «شعر دوره بازگشت» (بررسی شعر دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه) بازبینی و منتشر شده و دیگری هم «کتاب موسیقی؛ اشعاری در ستایش سازها»ست که یک ماه پیش منتشر شده و به اتمام رسید و چاپ جدیدش به نمایشگاه رسیده است.