قهرمان حریق زاگرس و گروهش سال ها است داوطلبانه آتش جنگلهای بلوط را خاموش می کنند