شهر دوقلوها

بالاترین میزان تولد دوقلوها در جنوب شرقی نیجریه است؛ شهر ایگبو اورای. به‌طوری که در هر هزار تولد، ۴۵ تا ۵٠ دوقلو وجود دارد و به همین دلیل هم شهر دوقلوها نامیده می‌شود. به عبارت دیگر تقریبا ١٠درصد جمعیت یوروبا دوقلو هستند. درواقع تعداد غیرمعمول تولد دوقلوها در این شهر نام مستعار« پایتخت دوقلوهای جهان» را به‌دست آورده است. در هر صورت، برای این جامعه عمدتا روستایی، بودن شهر دوقلوها چندان مسأله مهمی نیست. تولد دوقلوها در اینجا جشن گرفته می‌شود و برای این مردم به عنوان برکتی از جانب خدا محسوب می‌شود. بسیاری از زنان باردار در این شهر  تمایل دارند که فرزندشان دوقلو شود.