سه برابر شدن مصرف برق مساجد و مدارس ا

سخنگوی صنعت برق می‌گوید که به دنبال رایگان‌شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است. محمودرضا حقی‌فام در این‌باره به ایرنا گفته است: «سیاست رایگان‌کردن قیمت برق برای مدارس و مساجد سیاست درستی نیست؛ زیرا به افزایش مصرف در این مراکز منجر می‌شود. اگر قصد داریم به مساجد و مدارس کمک کنیم، بهتر است این کمک‌ها به طور مستقیم انجام شود؛ نه اینکه برق را به صورت رایگان به این مراکز عرضه کنیم. به جای عرضه برق رایگان، نرخ برق را به طور واقعی محاسبه کنیم و منابع حمایتی را از طریق سازمان اوقاف به مساجد و از طریق وزارت آموزش‌وپرورش به مدارس پرداخت کنیم.»