دستگیری مرد شیطان‌صفت

با دستور مقام محترم قضایی چهره بدون پوشش متهم منتشر شده است.

این مرد شیطان‌صفت به نام امیر به منازلی که کودک یا زن، در آن تنها بود، وارد می‌شد و پس از سرقت وسایل منزل، با بستن دست و پا، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌داد.